تبلیغات در گوگل

PG1

حداکثر تعداد ورود 2000 کاربر
متوسط تعداد ورود 400 کاربر
نامحدود کلید واژه
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
مدیریت زمان،مکان،بودجه
مشاوره SEO رایگان
نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
تبلیغات موبایل
گوگل فارسی
مدت نمایش نامحدود

PG2

حداکثر تعداد ورود 3000 کاربر
متوسط تعداد ورود 600 کاربر
نامحدود کلید واژه
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
مدیریت زمان،مکان،بودجه
مشاوره SEO رایگان
نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
تبلیغات موبایل
گوگل فارسی
مدت نمایش نامحدود

PG3

حداکثر تعداد ورود 5000 کاربر
متوسط تعداد ورود 1000 کاربر
نامحدود کلید واژه
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
مدیریت زمان،مکان،بودجه
مشاوره SEO رایگان
نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
تبلیغات موبایل
گوگل فارسی
مدت نمایش نامحدود

PG4

حداکثر تعداد ورود 10000 کاربر
متوسط تعداد ورود 2000 کاربر
نامحدود کلید واژه
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
مدیریت زمان،مکان،بودجه
مشاوره SEO رایگان
نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
تبلیغات موبایل
گوگل فارسی
مدت نمایش نامحدود

PG5

حداکثر تعداد ورود 20000 کاربر
متوسط تعداد ورود 4000 کاربر
نامحدود کلید واژه
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
مدیریت زمان،مکان،بودجه
مشاوره SEO رایگان
نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
تبلیغات موبایل
گوگل فارسی
مدت نمایش نامحدود